10.11.17

Горо Такано

Goro Takano

 

A Dragonfly

 

Today on your inner stage

something surely dies

and from its very ashes

tomorrow and yesterday are born

 

Born quietly on a puddle this morning

was a transparent dragonfly dreaming,

in its larva days, about a silent old man buying

a glass of spirits one day and getting change

 

Now, in its transparent mind, the fragile insect

tries to revive the man’s language in its dream

But the only dragonfly-language-like sound left

in its hearing is a clatter of ice cubes

 

Wasn’t that a poet who sang this way?

 

A poem is born when the big top is pitched in me

where a trapeze creaks and a menagerie roars

and a clown taunts my guts with his ceaseless pratfalls

and my brain changes itself into a contortionist

 

Wasn’t that the sick who prayed this way?

 

I want my double who is a thatcher on a roof

of a war-torn, two-storied pagoda in winter

Hope his slow job continues without a fall

and hope he has a mind of winter like ore

 

Wasn’t that a woman who whispered to a mirror this way?

 

Just like me, you are a page

in an invisible dictionary

whose longevity depends

on our imagination, entirely

 

Wasn’t that a sinner who cried this way?

 

Moss on my sleeping tongue

starts overflowing my yawning

mouth tonight again, and spreads

over the seeds of pangs in my lung

 

Wasn’t that a painter who sought a landscape like this?

 

A fallen cherry-blossom petal

lands coquettishly in the rain

on a money order discarded

on the pavement of a redlight district

 

Wasn’t that a priest who lamented this way?

 

Piled on a supermarket shelf are

letter pads exclusively for living wills

“Sale! Use this, instead of

eco-unfriendly ones,” a pitchman shouts

 

Wasn’t that a playwright who sighed this way?

 

Full of meaning is a performerless stage

stared at intently by a crowd that loves

uniformly the word “identity,” each of whose fingers

seems too frozen to touch a neighbor’s hand

 

As the dragonfly begins to lose its transparency

it finally revives one human word: “dragonfly”

Then the foot of the silent old man who wrote

this stanza falls on its premature body

 

Wikipedia Commons

::Hayami Gyoshu::Enbu::Dance of flames::1925

Хајами Гјошу::Танц на пламените::1925

 

Вилинско коњче

Денес внатре во тебе

со сигурност нешто умира

и од пепелта на истото

утре и вчера се раѓаат.

 

Родено во тишина над вирче утринава

едно проѕирно вилинско коњче сонуваше,

во деновите кога беше ларва, за молчалив старец

кој еден ден купува чаша жестоко и му враќаат кусур.

Сега, во својот проѕирен ум, кревкиот инсект

на сон се обидува да го оживее јазикот на човекот

но единствениот звук налик на јазикот на вилинското коњче

кој може да го чуе е тропкањето на коцките мраз.

 

Нели беше поет тој што вака опејуваше?

 

Песна се раѓа кога во мене ќе се крене циркускиот шатор

каде трапезот крцка а ѕверилникот ечи од рикање

и каде кловнот ме убива од смеење со своите постојани паѓања на газ

а мозокот ми се претвора во акробат.

 

 

Нели беше болниот тој што вака се молеше?

 

Сакам мојот двојник да е чистач на олуци качен на кров

од двоспратна пагода среде зима, изрешетана од војни

Се надевам дека неговата бавна работа ќе продолжи без пад

и се надевам дека умот му е ладен како руда.

 

Нели беше тоа жена што вака шепотеше во огледало?

 

Исто како мене, и ти си страница

во невидлив речник

чија должина целосно зависи

од нашата имагинација

 

Нели беше тоа грешник кој вака лелекаше?

 

Мовта врз мојот молчалив јазик

вечерва повторно почнува да ми излегува низ

устава што се проѕева, и се шири

врз семето од бодежи во моите гради

 

Нели беше сликар тој што бараше пејзаж како овој?

 

Откинато ливче од црешов цвет

кокетно слетува во дождот

врз налог за плаќање фрлен

на плочникот во квартот со бордели.

 

Нели беше свештеник тој што вака оплакуваше?

 

Ставена на куп на полица во супермаркет,

хартија за писма, исклучиво за тестаменти

“Распродажба! Користете ги овие, наместо

 штетните за животната средина” се дере продавачот

 

Нели беше драматург тој што вака воздивнуваше?

 

Полна со значење е празната сцена

во која одлучно зјапа толпата

која еднообразно го сака зборот “идентитет”, прстите на секој од нив

се чинат премрзнати за да ја допрат раката на оној до нив

 

Како што вилинското коњче ја губи својата проѕирност

така конечно оживуваат човечките зборови: “вилинско коњче”

Потоа стапалото на молчаливиот старец кој ја напиша

Оваа строфа се спушта врз неговото ранливо тело.

(Оригиналот е на англсики, Горо Такано пишува претежно на англиски)

Превод од англсики::Долорес Атанасова – Лори