SlovoKult :: live / СловоКулт :: во живо

СловоКулт Берлин презентира свои публикации, современи и авангардни уметности во ::

:: Скопје :: 21.-23.09.2023 ::

21.09.23 :: Буква :: излагање: Јазикот во политички контекст :: прес :: две премиери со берлински уметници :: воведен настан

22.09.23 :: Културно информативен центар :: главен настан 

поддржан од :: Германска амбасада во Скопје, ТРАДУКИ, КИЦ и Град Скопје

23.09.23 :: на Здраво Млади, МКЦ ::