СловоКулт :: литерАРТура :: SlovoKult :. literARTour

Биенале за современи уметности :: Biennial of contemporary arts

:: текст/визија/звук :: text/vision/sound ::

:: интердисциплинарни уметнички презентации и мултимедијални книжевни перформанси ::

:: interdisciplinary artistic presentations and multimedia literary performances ::

ДОКУМЕНТАЦИЈА 2020/21 :: Берлин :: Скопје :: Гевгелија

:: 2020 :: Гевгелија, Скопје, Берлин :: тријазични

Информации ::

прилози ::

програма ::

учесници :: 

 

:: 2018 :: Гевгелија, Скопје, Берлин :: тријазични

 Информации ::

прилози ::

фотографии ::

извадоци од антологијата ::