01:: Александра Димитрова:: Осврт кон книжевното издание:: Ехо на слободата од Ана Јовковска 

Воведот кој Ана Јовковска го нарекла „Ефектот на пеперутката“ многу синтетизирано ја дава сликата за збирката од триесет интервјуа и многу скромно ја опишува својата творечка вештина за правење интервјуа. Сепак таа е скромна и несуетна, што е видливо од интервјуата, иако ненаметливо потенцира дека таа како новинар никогаш не е тенденциозна и дека никогаш не врши тортура врз своите соговорници.

02:: Александра Димитрова:: Осврт кон книжевното издание:: Еретички писма од Стефан Марковски

Од Прологот на новелата е видлива тенденцијата на Стефан Марковски (која ја има понатаму во целиот прозен ракопис „Еретички писма“) да користи долги и херменевтички обременети реченици, кои ги кршат синтаксичките правила на македонскиот јазик. Тенденцијата започната во прологот се провлекува и во првите неколку епизоди од новелата. Евидентно е дека авторот многу повеќе се трудел да се расфрла со латински изрази позајмени од философските читанки, но и да измислува свои зборови и сопствена синтакса на македонскиот јазик,  наместо да се посвети на сериозно прозно градење на ликовите и приказната.