Гевгелија:: Gevgelija:: 24.-26.08.2018

Повеќејазичен мултимедијален книжевен настан:: поезија и текст::

Елизабета Линднер Костадиновска:: Александар Кирковски:: Силвија Штехер:: ралф б. корте:: Д.А: Лори::

::Изложба:: Ѓорѓе Јовановиќ:: Моника Мотеска:: Силвија Лоренц:: Дороти Пачкова:: Дијана Томоиќ Радевска:: Катрин Салентин:: цетелман:: Миро Масин:: Елизабета Линднер Костадиновска:: Кристијан Крстески:: Владимир Лукаш::