СловоКулт:: литерАРТура:: Скопје:: 29-30.08.2018, Галерија Акантус

прв дел:: Повеќејазичен мултимедијален литературен настан:: современа поезија/текст

втор дел:: Групна изложба