Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Краус.:: Тони Шулајковски::

Crauss.

од стихозбирката

Убавината на водата::Schönheit des Wassers::

свет во свет, зашто сега е лето,

а криви огледала се туркаат меѓу клупи од пена;

удвоена оддаденост, песочен гнев,

кој станува нанос, веднаш штом замоци повторно

се изградат, пријатели одново се најдат.

ракче и детуле, копиле и мако

трпно жежење: сеќавањето на тоа вечна

коприва. ужаснатоста на бранот пред разбивање

е напнатата подготвеност на детето,

да си замисли бескрајно лето.

 

превод од германски::Елизабета Линднер

 

Тони Шулајковски:: Понекогаш наоѓам добра причина да зборувам::

Toni Shulajkovski::Sometimes I find good reason to talk::

………….

од стихозбирката::Убавината на водата::Schönheit des Wassers::

Повеќе за авторот и поезијата на германски:

crauss.de

Verlagshaus Berlin