:: Стихотворба и слика ::

Едвинс Раупс :: Атанас Ботев

:: Latviešu ⇓ :: English :: Deutsch ::

превод на македонски: Елизабета Линднер

македонскиот и германскиот превод беа објавени во годишната публикација 2022 на Куќата за преведувачи и писатели Вентспилс во Латвија.

Прочитајте го и написот за преводот од латвиски на Елизабета Линднер :: во онлајн магазинот :: Counterpoint CEATL :: на Сојузот на европски книжевни преведувачи :: 

 

***

Untitled, 2009
Atanas Botev, Untitled, 2009

нема да бидам Ниту

сеќавање ниту

волја

да се продолжи мислата

на почетното

пространство Со

сега покрескавата

осаменост

Птица

 

местото

ќе го избереш сама Сама

ќе очајуваш за совршеноста на

својата немост Сама

ќе се дигнеш да одлучиш и

да совладаш

сè

 

нема да бидам

зад тебе Птица

во завршниот

миг

 

ЌЕ БИДАМ ТВОЈ

ЕДИНСТВЕН

ИСКАЗ

 

укта лулу

 

LATVIEŠU

Edvīns Raups

***

Atanas Botev, Recocoda, 2012

es nebūšu Nedz

atmiņa nedz

griba

turpināt domas

aizsākto

plašumu Ar

vēl kliedzošāku

vientulību

Putn`

 

Vietu

izvēlies pats Pats

izsamisti sava mēmuma

pilnības Pats

celies spried un

pārspēj

visu

 

es nebūšu

tev līdzās Putn`

pēdējā

brīdī

 

ES BŪŠU TAVS

VIENĪGAIS

TEIKUMS

 

uktā lulu