Стихотворба и Слика / Poem and Picture

 

Elizabeta Lindner Kostadinovska :: Mia Simonovska
Елизабета Линднер Костадиновска :: Миа Симоновска

 

Апсурдноста на дело,

денес, секогаш и во вечни векови

Аман

 

удира од немајкаде насекаде

возудира до бескрајот

небаре не постои крајот

наш негов твој сечиј

сега секогаш и во вечни векови

во бездела и безволји за некои

човекови вековни неволји

во апсурден сон од сивило и свила

и превез врз сонливите погледи

разбудени од лекови

разубедени и разуверени

сега секогаш и во вечни векови

 

зајдовте зад зајдисонцето

или беше изгрејсонце

никој веќе не се сеќава

ојдовте зад недојдија

или беше незгодија

пред и зад трагедија

 

апсурдноста нe’ уапси

во безумие и зајдиземјие што не знае

да зенити ни со знаењето

најпрвин и најзначајно

подземјето го гази

со демократска чизма

под шареното знаме на

белосветската лажна призма

катаклизма комунизма

капитализам социјализма

апсурдизам апсурдизма

денессекогашивовечнивекови

аман

 

во последната молитва

на немите и слепите

за помалку апсурдно утре

се практикува мелодичноста

на милозвучната падежност

каде паѓањето е придружено

од надлежност и лажност

во секојдневната кама-сутра

на политичката реалност

наречена апсурдна стварност

денессекогашивовечнивекови

аман

 

катаклизма на северизмот

северизам на апсурдизмот

апсурдизам на садизмот

сега секогаш и во вечни векови

аман за аман

таман

 

МИА СИМОНОВСКА::