21.03.16

Паул Целан

220px-Celan_

Paul Celan

ПСАЛМ

(PSALM)

Веќе никој не нè гмечи од земја и глина

никој не ѝ бае на нашата прав.

Никој.

Слава ти, Никој.

Од љубов кон тебе

сакаме да цутиме.

Тебе

во пресрет.

Ништо

не бевме, не сме, не ќе

останеме, цутејќи:

таа Ништожна, таа

Ничија Роза.

Со

прашница светлодушна,

прашников конец пустонебесен,

листен венец црвен

од збор пурпурен, кој го пеевме

над, о над

трнот.

Превод од германски: Елизабета Линднер

:: Срѓан Миќиќ :: Дупка ::