:: Стихотворба и слика ::

:: Софи Рајер :: Иван Ивановски ::

:: Sophie Reyer :: Ivan Ivanovski ::

македонски превод :: Елизабета Линднер :: Elizabeta Lindner

English translation :: Mark Kanak :: Марк Канак

tropfenpalaver :: дрдор на капки :: drip-dropping

traum panorama :: соновна панорама :: dream panorama

 

поместени во стихозбирката што излезе 2022 во едицијата СловоКулт :: Словотека ::04::

⇓⇓⇓.                    ⇓⇓⇓                       ⇓⇓⇓

:

соновна панорама

 

воздушни* бродови повторно

да се најдат

 

во прашување да се рибари

надворешното да се филтрира

 

тук и таму да се заборави

на суицидот

 

премини со мене низ

соновната панорама и

 

други дисоцијации

карст, велиш

 

ти

:

traum panorama

 

luftschiffe wieder

finden

 

im fragen fischen

das außen filtern

 

streckenweise den

suizid vergessen

 

durchquer mit mir

traum panorama und

 

 

anderen dissoziations

karst, sagst

 

du

 

:

dream panorama

 

airships again

finding

 

fish in questions

filtering outside

 

here and there forgetting

the suicide

 

criss-crossing me

dream panorama and

 

other dissociations

karst, you

 

say

 

 

* ова е точниот збор, за жал превидено е дека во книгата е вселенски бродови – Raumschiffe наместо Luftschiffe – извинување од преведувачката.