:: СловоКулт :: литерАРТура :: 2020 :: Биенале за современи уметности

 

:: Програма :: Гевгелија :: Скопје ::

:: Манифест :: (извадок, наскоро)

За второто издание на фестивалот повторно имаме извонредни уметници, кои се изразуваат во текст / слика / звук, што потоа ги соединуваме на нашите презентации. Ова го прави фестивалот интердисциплинарен и мултимедијален. Бидејќи се обидуваме да ги донесеме лично во сите градови – а оваа година тоа е уште потешко – учесниците ќе бидат дел од неколку изданија на Биеналето – што ќе ни днесе поголем избор на нивни дела ::

 

 

:: ФОТОГРАФСКИ И ВИДЕО ИМПРЕСИИ :: PICTURES AND VIDEOS :: FOTOS UND VIDEOS ::

:: ГЕВГЕЛИЈА :: GEVGELIJA :: 04.09.2020 @ БОШ 12 :: Bosh Festival 12

:: СКОПЈЕ :: SKOPJE :: 07.09.2020 :: @ КИЦ :: KIC

:: овде ви презентираме дела од учесниците ::

:: Специјални гости :: Дорит Требелјар и Антон Шварцбах :: Берлин

:: Уредници на списанието ::

:: Пролог – списание за цртеж и текст ::

 

:: 03 :: Звонко Карановиќ :: Ôд Карбон::

 

 

 

::02:: Јосип Коцев :: Ајке Леуен

 

 

 

 ::01:: Марија Грубор :: Дорит Требелjар